Zarządzenie nr 13/2020

Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 i2473) zarządza się co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Panią Edytę Rymarczuk na Koordynatora do spraw dostępności w Warsztacie Terapii Zajęciowej we Wrześni.

§ 2.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Warsztat Terapii Zajęciowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik

Warsztatu Terapii Zajęciowej

Ewa Mojżeszewicz

Skip to content